Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2019
Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2019

Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2019

Cymru yn Fenis 2019 Cyngor Celfyddydau Cymru yn agor Cam Cyntaf y Galwadau

Dyddiad cau ar gyfer mynegiadau o ddiddordeb: Hanner dydd 5 Mawrth 2018

Ers 2003 mae gan Gymru bresenoldeb ym Miennale Fenis* gan ennill enw da o fod yn ddigwyddiad o bwys yno. Arddangosfa 2019 fydd y nawfed.

Bydd Cymru yn Fenis yn parhau i esblygu a diwallu'r her a chyfle Biennale Fenis sy’n ehangu o hyd ac o hyd. Adeiladwn ar ein presenoldeb a’n henw da yno. Hoffem ystyried yr hyn y gallai cyflwyniad Cymru fod yn 2019 yng nghyd-destun ymarfer cyfredol, cysylltiadau, profiad ac uchelgais y celfyddydau gweledol yng Nghymru. Rhaid cofio hefyd ymateb Cymru i'r Biennale yn y blynyddoedd diwethaf a’r bri rhyngwladol sydd ar y digwyddiad.

Egyr y broses ddewis ar gyfer Cymru yn Fenis 2019 gyda galwad am fynegiadau o ddiddordeb gan ganolbwyntio ar ddewis yr artist. Mae hyn yn dilyn y broses a sefydlwyd ar gyfer cyflwyniad 2017 gan estyn yr alwad i groesawu ymatebion o Gymru a’r tu hwnt. Ei nod yw parhau â’r safon a hynt ein cyflwyniad yno.

Tynnir rhestr fer o fynegiadau o ddiddordeb gan Banel Dethol Cymru yn Fenis. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gyflwyno cynnig prosiect i amlinellu’r prosiect creadigol arfaethedig, nodi’r tîm a’i darpara a thystiolaeth am sut y mae'n bodloni nodau datblygiadol ein meini prawf dewis.

* Dibynna pob cyflwyniad yn y digwyddiad cyfochrog yno ar ymgeisio i’r Biennale a chael ei chymeradwyaeth.

Dyddiadau Biennale Fenis fydd 11 Mai-24 Tachwedd 2019; rhagolwg y wasg fydd 8, 9 ac 10 Mai; agor i'r cyhoedd ddydd Sadwrn11 Mai.

Beth yw Cymru yn Fenis?

Mae’n bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru (y Comisiynydd) a'r tîm arddangos (sefydliadau, unigolion) a ddewisir i ddarparu’r cyflwyniad. Adlewyrchir sail resymegol dros gyflwyno yn Fenis a’r hyn y ceisiwn ei gyflawni yn nodau ein partneriaeth. Mae'r nodau hyn yn diffinio ein dewis o beth i’w gyflwyno bob dwy flynedd yn y Biennale:

Cyflwyno’r artistiaid mwyaf cyffrous a chreadigol sy'n gysylltiedig â Chymru.

 • Hoelio sylw rhyngwladol a chenedlaethol ar ystod amrywiol o waith Cymreig sy’n werthfawr yng ngolwg y beirniaid
 • Creu profiadau rhyngwladol a chysylltiadau ar gyfer orielau, curaduron ac artistiaid a fydd yn datblygu'r celfyddydau gweledol yng Nghymru
 • Dathlu Cymru yn y byd yn wlad ddeinamig, flaengar ac ymgysylltiedig yn ddiwylliannol

Yn arddangosfa James Richards, Cerddoriaeth i’r Rhodd, roedd gorff newydd o waith, gan gynnwys gosodiad sain, fideo a gwaith ffotograffig. Cynrychiolai Gymru yn Fenis yn ddigwyddiad cyfochrog o’r Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 57, Biennale Fenis. Curadwyd yr arddangosfa gan Chapter, Caerdydd a chafodd ei chyflwyno am y pedwerydd tro yn y lleoliad yno, Santa Maria Ausiliatrice.

Dyma adnodd ar-lein pwrpasol ar gyfer y prosiectau yn 2015 a 201 7: https://www.experiencewalesinvenice.org/

Dyma archif o arddangosfeydd blaenorol: http://www.celf.cymru/Arts-in-Wales/Venice/Venice-archive

Dyma astudiaeth werthusol a gyhoeddwyd yn 2016, 'Gwerth ac effaith presenoldeb Cymru ym Miennale Fenis ar gyfer sector y celfyddydau gweledol yng Nghymru': http://www.celf.cymru/research/latest-research/2016-executive-summary-wales-in-venice

Pwy all ymgeisio?

Gellir cyflwyno mynegiadau o ddiddordeb gan y canlynol sy’n gweithio ym maes y celfyddydau gweledol cyfoes yng Nghymru neu'n rhyngwladol:

 • cyfarwyddwyr artistig neu guraduron sy’n gweithio gydag artistiaid mewn orielau a ariennir yn gyhoeddus
 • sefydliadau/asiantaethau yn y celfyddydau gweledol
 • mentrau dan arweiniad artistiaid
 • Orielau annibynnol neu fasnachol
Sut mae ymgeisio?

Egyr y broses ddewis gyda gwahoddiad i fynegi diddordeb, gan ganolbwyntio ar yr artist posibl a’r adeg yn ei yrfa i ddiwallu’r cyfle a'r her y mae'r Biennale Fenis yn eu cyflwyno.

Rhaid i ymgeiswyr gofrestru am becyn cais sy'n rhoi rhagor o fanylion am y broses gyflwyno.

I gofrestru, anfonwch e-bost at y Comisiynydd Louise.Wright@celf.cymru gyda 'gofyn am becyn cais Cymru yn Fenis 2019' yn llinell y pwnc.

Beth yw'r gofynion?

Cyflwyno mynegiadau o ddiddordeb:

 • Rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan yr artist a enwir yn y cyflwyniad
 • Os ydynt gan unigolyn neu sefydliad sy'n seiliedig ar y tu allan i Gymru, rhaid i'r cyflwyniad gynnwys llythyr cymeradwyo gan aelod o VAGW * neu guradur/cyfarwyddwr annibynnol sy’n gweithio yn y celfyddydau gweledol yng Nghymru
 • Gall ymgeiswyr gynnig neu gymeradwyo mwy nag un cynnig (hyd at 3)

* VAGW (Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru) yw'r gymdeithas broffesiynol ar gyfer lleoliadau a sefydliadau yng Nghymru sy'n cynhyrchu a chyflwyno’r celfyddydau gweledol cyfoes.

Dyma aelodau VAGW:

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth; Addo; Artes Mundi; bloc; Cyngor Caerdydd; Chapter; Crefft yn y Bae; yr Eisteddfod; Ffotogallery; g39; Oriel Gelf Glynn Vivian; Canolfan y Celfyddydau, Llantarnam Grange; Locws Rhyngwladol; Oriel Mission; Mostyn; Amgueddfa Genedlaethol Cymru; Oriel Davies; Oriel Myrddin; Oriel Plas Glyn y Weddw; Copa (Arts Alive gynt); Canolfan Grefft Rhuthun; Oriel Wrecsam.

A hwythau’n aelodau o Bwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis, mae Amgueddfa Cymru ac Artes Mundi yn cael eu heithrio rhag cymryd rhan mewn unrhyw gyflwyniad.

Bydd y Panel Dewis yn tynnu rhestr fer o rhwng 3 a 5 o’r mynegiadau o ddiddordeb.

Gwahoddir y rhai ar y rhestr fer i gyflwyno cynnig prosiect wyneb yn wyneb gerbron y panel dewis. Gwahoddir uchafswm o 3 pherson i’r cyflwyniad.

Cyflwyno cynnig prosiect :

 • Rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan yr artist a enwir yn y cyflwyniad
 • Rhaid cynnwys sefydliad o Gymru wrth ddarparu’r prosiect, sy'n dangos ymrwymiad i arwain y prosiect neu gyfrannu’n sylweddol at ddechrau neu ddatblygu’r prosiect cyfan
 • Dangos bod gan y tîm cyflawni’r capasiti, y sgiliau a’r arbenigedd i gyflawni prosiect rhyngwladol sylweddol
 • Bod ag agwedd bartneriaethol gref, a allai gynnwys sefydliadau academaidd ac orielau masnachol gan gynhyrchu asiantaethau neu bartneriaid a chydweithwyr rhyngwladol; gall y cydweithio fod yn guradurol, artistig neu o ran y ddarpariaeth a/neu’r adnoddau; gall y partneriaid fod y tu allan i Gymru
 • Nodi Cyfarwyddwr Arddangosfa yn y tîm sy’n gyfrifol am adrodd i'r Comisiynydd am bob agwedd ar y prosiect gan gynnwys rheoli'r gyllideb
 • Yn y cam hwn y gall ymgeiswyr gyflwyno un neu ragor o gynigion neu gymryd rhan ynddynt

Beth yw'r meini prawf dewis?

Dyma'r meini prawf i gynigion:
a) rhaid dathlu gwaith amrywiol a gwerthfawr yn feirniadol gan artistiaid sy'n gysylltiedig â Chymru
b) rhaid cynnig cyfleoedd gyrfaol ar adeg dynghedfennol i gyfranogwyr
c) rhaid hoelio sylw a chychwyn trafodaeth o ran celfyddyd Gymreig i ddyfnhau’r drafodaeth feirniadol yn genedlaethol a rhyngwladol
ch) rhaid canolbwyntio diddordeb curadurol ar gelfyddyd o Gymru gan arwain at ragor o sylw i’n hartistiaid

Yn ogystal, bydd yn gwneud y canlynol:
d) rhoi profiadau, dyhead a chyd-destun i artistiaid yn gynnar yn eu gyrfa (drwy brofiad yn y Biennale, rhaglenni goruchwylwyr/tywyswyr, gwaith addysg a rhwydweithio)
dd) cefnogi’r cyd-destun datblygiadol ar gyfer mentrau oriel yng Nghymru
e) hyrwyddo diwylliant gweledol Cymru ar gyfer cyhoedd Cymru, amlygu’r gwerth o roi celfyddyd gyfoes Cymru mewn cyd-destun rhyngwladol a sicrhau lledaenu presenoldeb Cymru yn Fenis naill ai drwy arddangosfa ategol neu weithgaredd perthynol arall yng Nghymru

Y panel dewis

Daw aelodau o’r panel yn 2019 o Bwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis.

Aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol:
Adrian George, Cyfarwyddwr Cyswllt (arddangosfeydd) yn Amgueddfa ArtScience, Singapôr
Emma Gifford-Mead, Pennaeth Arddangosfeydd, Oriel Lisson, Llundain
Mary Griffiths, Curadur Celf Fodern, Oriel Gelf Whitworth, Manceinion
Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr Artes Mundi
Nick Thornton, Pennaeth Celf Gain a Chyfoes, Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Iwan Bala, aelod o Gyngor Cyngor Celfyddydau Cymru
Louise Wright, Rheolwr Portffolio, Cyngor Celfyddydau Cymru a'r Comisiynydd Arweiniol
David Alston, Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru

Cadeirir y panel gan Melanie Hawthorne, aelod o Gyngor Cyngor Celfyddydau Cymru

Gallai’r panel gynnwys pobl eraill a wahoddir gydag arbenigedd ac ymarfer yn y celfyddydau gweledol.

Gallai arsylwyr a wahoddir gynnwys cynrychiolwyr o Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a The British Council Wales.

Drwy drafod y dewis y Panel yr enillydd.

Cyhoeddir yr artist i gynrychioli Cymru yn Fenis 2019 yn swyddogol ym Mai/Mehefin 2018.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245