Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyfle i Artistiaid - Gŵyl madeinroath 2018

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Lleoliad neu gyfeiriad cyswllt
Ar gael hyd at
Dyddiad cau: 10 Awst 2018
Agored:13 Gorff 2018
Manylion cyswllt
Clare
clare@madeinroath.com
www.madeinroath.com

Disgrifiad

Cefndir


Mae madeinroath yn ddigwyddiad a arweinir gan artistiaid. Ei nod yw arwain celfyddyd allan o'r oriel ac i mewn i'r gymuned ehangach. Yn cael ei chynnal eleni am y 10fed tro, mae'r ŵyl yn arddangos gwaith artistiaid, crefftwyr, cerddorion, awduron a pherfformwyr – rhai profiadol ac addawol fel ei gilydd - ac yn gwneud defnydd o bob rhan o'r Rhath; mannau masnachol, domestig a chyhoeddus a mannau sydd yn segur neu sydd wedi cael eu hesgeuluso. Nid oes angen i chi fod yn un o drigolion y Rhath i gymryd rhan yn yr ŵyl. Mae madeinroath yn gyfle i drigolion ac ymwelwyr ymwneud â'r celfyddydau trwy gyfrwng rhaglen ddeinamig a digwyddiadau sy'n cynnwys arddangosfa agored, tai a stiwdios agored, gweithdai a nifer o ddigwyddiadau safle-benodol, preswylfeydd a chomisiynau. Cynhelir gŵyl madeinroath eleni rhwng 14 a 21 Hydref a'r prif ddigwyddiadau ar 20/21 Hydref.


Prosiect


Rydym yn gofyn i artistiaid a hoffai gymryd rhan nodi eu diddordeb yn rhaglen madeinroath o gelfyddydau gweledol/digwyddiadau yn 2018. Fe allai gweithiau celfyddydol gynnwys perfformiadau, gweithiau sain, gosodiadau, digwyddiadau, symudiad / dawns, digwyddiadau, cerflunwaith, ymyriadau cyhoeddus, fideo, darnau llafar ac ysgrifenedig, gwaith â golau, ffotograffiaeth a 2D. Rydym yn chwilio am waith newydd yn hytrach na gweithiau sydd eisoes yn bodoli. Gall artistiaid sy'n gweithio mewn unrhyw gyfrwng wneud cais ac rydym yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid profiadol a dibrofiad fel ei gilydd. Bydd artistiaid yn cael eu penodi ar sail eu ceisiadau a'r bwriad yw comisiynu ystod o brosiectau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau.


Lleoliad


Bydd madeinroath, yn cynorthwyo â'r gwaith o ddod o hyd i leoliadau addas ar gyfer cynigion llwyddiannus. Mae'r lleoliadau a ddefnyddiwyd yn y gorffennol yn cynnwys siopau gwag, caffis, eglwysi ac addoldai, strydoedd, ffenestri a hysbysfyrddau, gwefannau / adnoddau digidol a rhyngweithiol, neuaddau cymunedol, tafarndai, marchnadoedd ffermwyr ac yn y blaen. Os oes gennych chi leoliad neu fath o leoliad mewn golwg ar gyfer eich prosiect chi, nodwch hynny yn eich cais os gwelwch yn dda.


Thema'r Ŵyl


Ar gyfer 10fed blwyddyn yr ŵyl, rydym am ystyried y berthynas wych a ddatblygodd dros y degawd diwethaf a'r gefnogaeth a gawsom gan gymunedau'r Rhath – a'r buddion rhyfeddol sy'n deillio o gydweithio. Mae croeso i gynigion sy'n ymwneud â'r thema honno ond mae croeso i chi wneud cais os bydd gennych brosiect/pwnc gwahanol mewn golwg hefyd. Amserlen Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Gwener 10 Awst, 5pm Dethol a phenodi artistiaid: erbyn Dydd Iau 16 Awst Dyddiad cau ar gyfer deunydd marchnata (print): 31 Awst Dyddiadau'r Ŵyl: 14 - 21 Hydref (nid oes rhaid i'r prosiect bara holl gyfnod yr ŵyl - gall bara am ddiwrnod, awr neu gyfnod penodol arall) Cyllideb Gallwch wneud cais am symiau rhwng £0 a £500. Fe allai'r swm y gwnewch gais amdano fod yn gyfraniad cyfatebol at brosiect mwy o faint ac fe fydd madeinroath yn falch iawn o'ch cefnogi chi yn hynny o beth.


Sut i wneud cais


Er mwyn gwneud cais, anfonwch lythyr ac amlinelliad byr o'ch prosiect arfaethedig. Does dim angen i'r cais fod yn gyflawn neu'n hollgynhwysfawr - gall fod yn fan cychwyn neu'n ddisgrifiad o gyfeiriad cyffredinol y prosiect arfaethedig. Efallai y bydd gennych brosiect mewn golwg eisoes, os felly nodwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch. Ni ddylai'r cynnig fod yn hirach nag un ochr o bapur A4. Dylid ategu'r cais, yn ôl yr angen, â lluniau a gwybodaeth am eich gwaith blaenorol. Fe allai hynny gynnwys sioe sleidiau PowerPoint neu ddelweddau digidol, JPEG neu PDF (10 delwedd ar y mwyaf) neu glipiau fideo digidol (hyd at 5 munud o hyd). Dylid rhifo delweddau a chlipiau, a chynnwys rhestr gyfatebol o fanylion pob ffeil - teitl, dyddiad, dimensiynau, lleoliad a chyfrwng. Cofiwch gyflwyno CV cyfredol hefyd, os gwelwch yn dda. Anfonwch eich ceisiadau at clare@madeinroath.com. Ni ddylai ffeiliau ac atodiadau fod yn fwy na 6MB. Dyddiad cau: 10 Awst, 5pm

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245