Cyngor Celfyddydau Cymru | Saith prosiect adfywio arloesol i elwa ar fenter ariannu newydd Creu Cymunedau Cyfoes
Nôl at y rhestr newyddion

Saith prosiect adfywio arloesol i elwa ar fenter ariannu newydd Creu Cymunedau Cyfoes

Mae saith prosiect adfywio arloesol wedi cael ei dewis i elwa ar fenter ariannu newydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd y prosiectau'n tynnu pobl ac asiantaethau lleol ynghyd i ddatblygu mentrau a fydd yn gosod y celfyddydau wrth galon y cymunedau o dan sylw ledled Cymru. 18 Rhag 2014

Saith prosiect adfywio arloesol i elwa ar fenter ariannu newydd Creu Cymunedau Cyfoes

Cysyniad Creu Cymunedau Cyfoes yw gweithio gydag artistiaid a chymunedau ar brosiectau i adfywio'r ardaloedd hynny mewn ffordd ddychmygol ac uchelgeisiol, a hynny'n unol â'r hyn yr hoffai'r dinasyddion eu hunain ei weld. Mae cydweithredu'n rhan annatod o'r broses ac mae amrywiaeth o wahanol bartneriaethau diddorol wrth eu calon. Mae'r rhain yn amrywio o gymdeithasau tai i berchnogion tir ac eiddo masnachol.

Daeth 29 o syniadau bywiog i law o bob rhan o Gymru yn rhan o Creu Cymunedau Cyfoes. Dyfarnwyd cyllid i saith o'r rhain a byddant yn rhannu dros ddwy filiwn a hanner o bunnoedd dros gyfnod o 3 blynedd er mwyn eu galluogi i wireddu eu prosiectau gwirioneddol gyffrous sy’n anelu at wneud gwahaniaeth go iawn i ansawdd bywyd y bobl sy'n byw yno.

Gweithredu Diwylliannol Llandudno (Call) CBC / Mannau Coll | Lost Spaces – daw'r fenter gymdeithasol newydd hon â Helfa Gelf ac Ystadau Mostyn ynghyd er mwyn gosod hanes diwylliannol cyfoethog y dref yn gadarn wrth galon esblygiad Llandudno. Bydd y rhaglen adfywio 3 blynedd o hyd yn cychwyn trafodaeth rhwng artistiaid a'r gymuned. Y nod yw datblygu profiadau cymdeithasol a diwylliannol a fydd yn gwella ffyniant economaidd a dinesig yn y tymor hir ac yn dod o hyd i bwrpas newydd ar gyfer adeiladau segur;

Grŵp Tai Coastal / O'r Orsaf i'r Môr

Partneriaeth rhwng Grŵp Tai Coastal, sef landlord cymdeithasol cofrestredig sy'n gweithredu ar draws Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe, a Chwmni Theatr Volcano yn Abertawe yw'r prosiect hwn. Prosiect am Stryd Fawr Abertawe a'r rôl y mae'n ei chwarae yn ymwybod y ddinas a'i phobl yw O'r Orsaf i'r Môr. Mae tro amlwg yn y stryd ac mae ei llwybr yn rhedeg o'r brif orsaf drenau trwy'r ardal siopa ac i lawr i farina'r ddinas. Maen nhw'n cynnig herio confensiwn adfywio, a chaniatáu ar gyfer newid yn y berthynas rhwng y gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr, trwy greu mannau cymdeithasol ar wahanol leoliadau ar hyd y Stryd Fawr ac ymgysylltu'r cyhoedd yn y broses greadigol.

Cyngor Gwynedd / 'Yma wyf finnau i fod' nod y prosiect hwn yng Nghaernarfon yw creu ymdeimlad o le yn y dref hon yng Ngwynedd, ac yn benodol o gylch yr hen Gei Llechi. Pan roedd llechi Cymru'n cael eu hallforio i bedwar ban y byd, roedd cyfran helaeth ohonynt yn cael llwytho i'r llongau yn y fan yma. Nawr mae Cyngor Gwynedd, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru/Cadw, Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon, Galeri, Cyngor Tref Caernarfon a Rheilffordd Eryri yn bwriadu datblygu grŵp o adeiladau segur ar y cei gan gadw hanes cyfoethog yr ardal wrth ei chalon.

Cymdeithas Gŵyl y Maendy (MFA) / Ffeindio'r Maendy – prosiect cydweithredol gan Gymdeithas Gŵyl y Maendy (a ddaw'n Sefydliad Elusennol Corfforedig, Maindee unlimited cyn bo hir); Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf Canol Casnewydd; Grŵp Gweithredu'r Maendy a Chyngor Plwyf y Maendy.

Mae'r consortiwm am fabwysiadu dull o adfywio sy'n seiliedig ar y celfyddydau i weithredu fel catalydd allweddol yn nhrawsnewidiad y Maendy. Mae eu syniadau'n seiliedig ar gyfuniad o ymgysylltu'r gymuned a herio arferion artistig, a hynny trwy sbarduno dadl a thrafodaeth. Bwriad eu rhaglen o weithgareddau yw adfywio ardal y Maendy yng Nghasnewydd a dod â chydlyniant iddi. Eu nod yn y tymor hir yw gwireddu hyfywedd a chynaliadwyedd y gymuned.

Planed / Cymer – trwy'r prosiect cydweithredol hwn, bydd y sefydliad adfywio gwledig PLANED yn gweithio gyda Space to Create, cwmni penseiri iDeA Architects, Cyngor Sir Penfro a Transition Haverfordwest. Byddan nhw'n gweithio yn Hwlffordd i dynnu'r gymuned at ei gilydd er mwyn ysbrydoli a chyflunio proses cynllunio ac adfywio trefol ac edrych ar rôl yr afon a chysylltiadau yn y dref.

Cartrefi RhCT / Celfyddyd nid Celfyddyd - dyma brosiect ar y cyd rhwng landlord cymdeithasol mwyaf Cymru, Cartrefi RhCT, Valley’s Kids ac Artes Mundi. Trwy'r prosiect hwn, bydd artistiaid yn cydweithio â'r sefydliadau hyn i feddwl am syniadau newydd i adfywio cymunedau lleol a mannau cyhoeddus o fewn rhaglen helaeth o welliannau amgylcheddol i'r stoc tai lleol.

Tai Cymunedol Tai Calon / Credu mewn Celfyddyd – prosiect ar y cyd rhwng y landlord cymdeithasol Tai Calon, landlord cymdeithasol arall, a Chelf ar y Blaen, ym Mlaenau Gwent y tro hwn. Mae Tai Calon yn gyfrifol am 6,100 o eiddo ar draws y cymoedd. Wrth iddynt baratoi ar gyfer gwella'r cartrefi hynny hyd Safon Ansawdd Tai Cymru, maent wedi cydnabod y cyfle y mae hynny'n ei gynnig i ddefnyddio'r celfyddydau i gyfoethogi bywydau'r tenantiaid trwy eu cynnwys mewn unrhyw ddatblygiadau.

Dywedodd Nathalie Camus o Gyngor Celfyddydau Cymru:

"Rydyn ni am archwilio ffyrdd newydd o weithio, meithrin partneriaethau newydd a hyrwyddo ansawdd o ran dylunio a chyflawni prosiectau. Ein disgwyl ni yw taw'r prosiectau llwyddiannus fydd y rhai a fydd yn mabwysiadu dull ystyriol a chreadigol o fynd ati i adfywio - dull o fynd ati sy'n cysylltu ac yn ymbweru cymunedau, gan eu gweld fel cyfranwyr pwysig at y broses adfywio.

"Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn hyrwyddo, yn datblygu ac yn buddsoddi mewn profiadau artistig a diwylliannol sy'n cyfoethogi bywydau pobl. Rydyn ni wedi gweld y celfyddydau'n gwneud gwahaniaeth aruthrol i gymunedau eisoes, ac yn credu'n daer fod yna fwy o lawer y gallwn ei gyflawni trwy weithio gyda'n gilydd ar raddfa fawr a dros gyfnod hirach."

Nodiadau i'r golygydd:

Caiff y saith prosiect llwyddiannus y symiau canlynol dros gyfnod o dair blynedd:

Call CBC / Mannau Coll | Lost Spaces - £585,000; Grŵp Tai Coastal / O'r Orsaf i'r Môr -£199,445; Cyngor Gwynedd/ Yma wyf finnau i fod - £477,313; Cymdeithas Gŵyl y Maendy/Ffeindio'r Maendy - £365,000; Planed/Cymer - £404,678; Cartrefi RhCT / Celfyddyd nid Celfyddyd - £477,341; Tai Cymunedol Tai Calon / Credu mewn Celfyddyd - £342,216.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian James ar 029 2044 1344 neu e-bostiwch sian.james@artscouncilofwales.org.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245