Cyngor Celfyddydau Cymru | Y CHWILIO AM ARTISTIAID A BANDIAU I YMUNO Â GORWELION 2018 WEDI CYCHWYN!
Nôl at y rhestr newyddion

Y CHWILIO AM ARTISTIAID A BANDIAU I YMUNO Â GORWELION 2018 WEDI CYCHWYN!

Ers ei sefydlu yn 2014, mae Gorwelion wedi rhoi llwyfan i dros 36 o artistiaid newydd o Gymru, gan roi cefnogaeth iddynt a’u mentora er mwyn eu cynorthwyo i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd yng Nghymru, y DU a thu hwnt 23 Ebr 2018

Y CHWILIO AM ARTISTIAID A BANDIAU I YMUNO Â GORWELION 2018 WEDI CYCHWYN!

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi heddiw bod y gwaith o chwilio am artistiaid i ymuno â phrosiect Gorwelion ar gyfer 2018 bellach ar droed. Mae’r broses ymgeisio ar agor a bydd y 12 artist a band llwyddiannus yn cael eu cefnogi a’u hyrwyddo mewn amrywiol ffyrdd gan Gorwelion dros y 12 mis nesaf.

Mae Gorwelion yn cynnig llwyfan unigryw i gerddoriaeth gyfoes annibynnol, newydd. Cydweithrediad ydyw rhwng BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, ac mae bellach ar ei bedwaredd flwyddyn.

Ers ei sefydlu yn 2014, mae Gorwelion wedi rhoi llwyfan i dros 36 o artistiaid newydd o Gymru, gan roi cefnogaeth iddynt a’u mentora er mwyn eu cynorthwyo i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Mae hefyd wedi cefnogi llawer mwy o artistiaid ar lwyfannau gwyliau ac wedi cynorthwyo i wireddu uchelgeisiau trwy gyfrwng y Gronfa Lawnsio.

Nod prosiect Gorwelion yw cyflwyno amrywiaeth gynhwysfawr o dalent addawol o Gymru. Drwy gynnig cyfleoedd hyrwyddo a pherfformio, dros y tair blynedd diwethaf mae Gorwelion wedi rhoi ystod o gymorth a phrofiadau bythgofiadwy i artistiaid a bandiau newydd o Gymru wrth iddynt ddechrau ar eu taith ym myd cerddoriaeth.

Mae artistiaid a bandiau Gorwelion wedi cael llwyfan yn rhai o’n gwyliau mwyaf gartref ac yn rhyngwladol, o Glastonbury, The Great Escape, Gŵyl Rhif 6 a Sŵn i Eurosonic a SXSW, ac wedi perfformio sesiynau yn stiwdios enwog Maida Vale. Mae artistiaid Gorwelion yn ystod tair blynedd gyntaf y prosiect yn cynnwys Candelas, Swnami, CaStLeS, Violet Skies, Afrocluster, Baby Queens, Kizzy Crawford, Seazoo, The People the Poet, Reuel Elijah, Danielle Lewis a llawer mwy sydd wedi elwa yn sgil prosiect Gorwelion.

  • Bydd y 12 o artistiaid yn cael cynnig llwyfan mewn digwyddiadau ledled Cymru ac ar wasanaethau cenedlaethol BBC Cymru - BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales.
  • Bydd angen i artistiaid/bandiau sydd eisiau cael eu hystyried lenwi ffurflen ar-lein ar bbc.co.uk/gorwelion. Bydd artistiaid/bandiau Gorwelion yn cael eu dewis gan banel o arbenigwyr sy’n rhan o’r bartneriaeth ac o’r sector cerddoriaeth yn ehangach.

Bydd prosiect Gorwelion yn dod â cherddoriaeth i lu o wyliau yn ystod haf 2018 ac yn cynnig rhagor o gyfleoedd cyffrous i gerddorion o Gymru yn nes ymlaen yn y flwyddyn trwy gyfrwng cynllun ariannu y Gronfa Lawnsio.

Un peth newydd eleni yw’r 12 o ‘Flogwyr Gorwelion’ sydd wedi cael eu dethol yn arbennig gan brosiect Gorwelion ac a fydd yn cynorthwyo i roi’r gair ar led am 12 artist/band newydd Gorwelion ar gyfer 2018, gan roi sylw personol, treiddgar a manwl i’r artistiaid a’r bandiau a gaiff eu dewis, trwy gyfrwng blogiau, podlediadau a chynnwys arbennig. Bydd Blogwyr Gorwelion hefyd yn ymddangos ar baneli ac ar y BBC i helpu i hyrwyddo’r artistiaid, ac yng ngwaith y prosiect ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gall dilynwyr cerddoriaeth ddilyn cyfrif Twitter @horizonscymru i gael yr holl newyddion diweddaraf.

Dolenni/manylion ymgeisio:

Meddai Violet Skies, un o artistiaid Prosiect 2015:

"Roedd fy mlwyddyn yn rhan o gynllun Gorwelion yn un wallgof. Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael cyflawni llawer o bethau oedd ar fy rhestr o brofiadau cerddorol - The Great Escape, Gŵyl Rhif 6, Sŵn, Maida Vale, a nawr rwy’n edrych ymlaen at Eurosonic a gŵyl SXSW. Mae wedi bod yn deulu bach hyfryd o gerddorion talentog o Gymru gyda thîm cymorth arbennig o dda – mae’n braf cyrraedd gŵyl neu sioe gan wybod y bydd gennych bobl yno i’ch helpu. Mae ysgrifennu a chydweithio ag artistiaid eraill wedi bod yn un o’r uchafbwyntiau hefyd, ac mae cael cynifer o bobl eraill yn mynd drwy’r un profiadau â chi yn gefn mawr."

Yn ôl Lisa Gwilym, cyflwynydd ar BBC Radio Cymru:

"Yr hyn rwy’n ei fwynhau fwyaf am brosiect Gorwelion yw’r cyfle i ddod i adnabod 12 o artistiaid gymaint yn well. Mae’n hynod o gyffrous gallu dilyn eu taith yn ystod y flwyddyn – o’r holl wyliau i stiwdios enwog Maida Vale. Rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at gael clywed yr amrywiaeth o gerddoriaeth a fydd ar gael gan artistiaid Gorwelion eleni."

Meddai Lisa Matthews, Rheolwr Portffolio yng Nghyngor Celfyddydau Cymru:

"Rydym ni’n falch o gefnogi Gorwelion am flwyddyn arall, a gweld 12 artist arall yn cael blwyddyn greadigol a allai newid eu gyrfa yn 2018. Mae cyfleoedd anhygoel wedi’u creu hyd yma ac rydym yn edrych ymlaen yn llawn cyffro at ragor o brofiadau cerddorol anhygoel."

Yn ôl Bethan Elfyn, Rheolwr Prosiect Gorwelion yn BBC Cymru:

"Mae’r diwydiant cerddoriaeth yn newid yn barhaus ac mae’n her sicrhau bod artistiaid newydd nad ydynt ar gytundeb yn cael eu clywed mewn byd mor gystadleuol, ond mae’n her y mae tîm Gorwelion yn cael blas arni. Bydd gennym ddechrau arbennig i’n calendr o wyliau eleni gan y byddwn yn datgelu ein 12 newydd yng Ngŵyl Ymylol y Penwythnos Mwyaf yn Abertawe, ac yn cyflwyno llu o artistiaid yn ystod wythnos lawn o weithgareddau yno. A dim ond y dechrau fydd hynny – rydym ni’n edrych ymlaen at daith 12 mis o hyd gyda’r artistiaid newydd."

Gellir ymgeisio rhwng Ebrill 23 a hanner nos ar Mai 7, a daw’r cyhoeddiadau wedi hynny o Ŵyl Ymylol y Penwythnos Mwyaf.

Dilynwch Gorwelion ar Twitter a Facebook - @horizonscymru – er mwyn cael yr holl wybodaeth.

I wneud cais am gyfweliadau a lluniau ar gyfer y wasg, cysylltwch â Bill ar Soundandvisionpr@googlemail.com


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245